Polityka prywatności

Polityka prywatności FOUR DUKES

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: www.fourdukes.pl  (dalej „Sklep”).

1.2 Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest firma Stameco sp. z o.o., ul. Kopernika 15B, 34-600 Limanowa, NIP: 7372202519, zwany dalej „Administratorem”.

1.3 Kontakt z Administratorem jest możliwy w formie pisemnej, na adres podany w pkt 1.2 powyżej, lub w formie e-mailowej, na adres: kontakt@fourdukes.pl

1.4 Przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane będzie zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej „ RODO”).

1.5 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych  przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów Sklepu:

 • imię i nazwisko; 
 • adres poczty elektronicznej; 
 • numer telefonu kontaktowego; 
 • adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) 
 • adres dostawy i adres do dokumentu sprzedaży – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
 • w odniesieniu do Klientów będących jednocześnie przedsiębiorcami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz NIP.

2.2. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

 • realizacja dostawy towaru zakupionego za pośrednictwem Sklepu;
 • dokumentacja dokonanych transakcji zgodnie z przepisami prawa podatkowego;
 • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi
  z dokonanym zakupem.


2.3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.1 jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed zawarciem umowy.

2.4 Państwa dane osobowe nie są poddawane profilowaniu przez Administratora.

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych są, w odniesieniu do poszczególnych celów wskazanych w pkt 2.2:

 • realizacja dostawy towaru zakupionego za pośrednictwem Sklepu – przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania zawartej umowy, w tym realizacji dostawy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • dokumentacja dokonanych transakcji zgodnie z przepisami prawa podatkowego – przetwarzanie jest niezbędne celem wypełnienia obowiązków podatkowych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi
  z dokonanym zakupem – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane zebrane w związku z dokonanym zamówieniem są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, lub okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych z Państwem umów, którykolwiek z tych okresów jest dłuższy. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f są przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Zebrane dane mogą być udostępniane dostawcom usług informatycznych, w tym serwerów oraz programów informatycznych służących do obsługi działalności Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłka kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

Ponadto dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz Administratora, w tym usługi księgowe, prawne oraz konsultingowe.

Dane mogą być także udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. PLIKI COOKIES

 
Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. 

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Klientach Sklepu Internetowego. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbierania danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

Administrator zbiera jedynie pliki cookies sesyjne, tj. przechowywane wyłącznie do czasu opuszczenia Sklepu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. 

Wykorzystanie danych zawartych w plikach Cookies jest niezbędne w celu realizacji procesu zamówienia za pośrednictwem Sklepu (pliki są niezbędne w szczególności
w celu zapamiętania zawartości koszyka).

Podstawą prawną przetwarzania danych w plikach Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu umożliwienia złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

Pliki Cookies nie są przekazywane osobom trzecim, z zastrzeżeniem dostawcy serwera, za pośrednictwem którego prowadzony jest Sklep.

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY

W odniesieniu do danych osób korzystających z formularza kontaktowego zamieszczonego w Sklepie, gromadzony jest następujący zakres danych osobowych:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Podstawą przetwarzania danych w zbiorze według RODO jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w zbiorze w szczególności
w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

Okres przechowywania danych obejmuje okres prowadzenia korespondencji oraz dodatkowo 6 miesięcy archiwizacji.

Dane zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego nie są przekazywane osobom trzecim, z zastrzeżeniem dostawcy serwera, za pośrednictwem którego dokonywana jest komunikacja.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • żądania sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych;
 • żądania przeniesienia danych na rzecz innego Administratora.

W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych następuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych.

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem – dane kontaktowe znajdują się w pkt 1.2 oraz 1.3 niniejszej polityki prywatności.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. WEJŚCIE W ŻYCIE 

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 01.11.2022