Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
FOUR DUKES

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.fourdukes.pl
 2. Sklep jest prowadzony przez Stameco sp. z o.o., ul. Kopernika 15B, 34-600 Limanowa, NIP: 7372202519.

 

§2.  Definicje

 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.fourdukes.pl;
 3. Sprzedający – Stameco sp. z o.o., ul. Kopernika 15B, 34-600 Limanowa;
 4. Zamawiający – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli składa/złożyła w Sklepie zamówienie na Towary; 
 5. Towar – towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie; 
 6. Cena – wyrażona w złotych polskich cena Towaru brutto (zawierająca podatek VAT), umieszczona na stronie www Sklepu obok informacji o Towarze, nie zawierająca kosztów dostarczenia Towaru;
 7. Kurier – wskazana na stronie www Sklepu firma kurierska współpracująca ze Sprzedającym, dostarczająca Zamówienie na adres wskazany przez Zamawiającego; 
 8. Opłata za dostarczenie Towaru – opłata za dostarczenie zamawianego Towaru do Zamawiającego, uwidoczniona na stronie www Sklepu w procesie składania Zamówienia na Towar;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedającym;
 10. Konsument – Zamawiający, będący osobą fizyczną dokonującą zakupu w Sklepie, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z zastrzeżeniem § 10 ust. 6 Regulaminu;
 11. Przedsiębiorca – Zamawiający, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującą zakupu w Sklepie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem § 10 ust. 6 Regulaminu.

 

  

§3.Warunki korzystania ze Sklepu

 

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest dysponowanie przez Zamawiającego następującym wyposażeniem: 
  • komputerem PC lub innym przenośnym urządzeniem z dostępem do Internetu (np. smartfon, tablet);
  • szerokopasmowym łączem internetowym;
  • przeglądarką internetową;
  • aktywnym kontem e-mail.
 2. Rejestracja i składanie zamówień w Sklepie możliwe jest 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku.
 3. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Zamawiających zostały zamieszczone w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
 4. Sprzedający zobowiązuje się względem Zamawiającego będącego Konsumentem dostarczyć Towar bez wad. 
 5. Na Towary oferowane w Sklepie przez Sprzedającego nie jest udzielana gwarancja, jednak Zamawiający może skorzystać z przysługującej mu rękojmi. Sprzedający nie oferuje usług posprzedażnych w odniesieniu do Towarów.
 6. Umowy pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.

 

§4.  Składanie Zamówień 

 

 1. W celu złożenia Zamówienia, Zamawiający powinien co najmniej:
  • dodać wybrany Towar do koszyka, wskazując ilość zamawianego Towaru;
  • podać swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia, obejmujące co najmniej: imię i nazwisko/nazwę, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy;
  • wybrać sposób płatności;
  • wybrać sposób dostawy i miejsce wydania Towaru;
  • potwierdzić złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję
   z obowiązkiem zapłaty”
 2. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Zamówienia, Sprzedający przekaże Zamawiającemu informację w przedmiocie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Ceny w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 6. Potwierdzenie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje poprzez przesłanie Zamawiającemu wiadomości e-mail z Zamówieniem, treścią Regulaminu oraz formularzem odstąpienia od umowy.

 

§5.  Dostawa

 

 1. Zamówienie będzie dostarczone przesyłką kurierską na adres podany przez Zamawiającego, wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 2. Opłata za dostarczenie Zamówienia jest wskazywana w procesie składania zamówienia i jest ponoszona w całości przez Zamawiającego.
 3. Sklep nie prowadzi wysyłki Towarów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Termin  dostawy Towaru wynosi 30 dni roboczych i jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego chyba że w opisie Towaru lub w procesie składania Zamówienia został podany krótszy termin – w takim przypadku obowiązuje krótszy termin dostawy wskazany w opisie Towaru lub w procesie składania Zamówienia.

 

§6.  Płatności

 

 1. Płatność za Zamówienie, może nastąpić w jeden z następujących sposobów, stosownie do wyboru Zamawiającego:
  • płatność dokonywana w momencie składania zamówienia (przedpłata), za pośrednictwem operatora PayU;
  • płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego (przedpłata).
 2. Metoda płatności jest wybierana przez Zamawiającego w procesie składania Zamówienia.

 

§7.  Odstąpienie od umowy

 

 1. Zamawiającemu będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru (lub ostatniego Towaru, w przypadku dostawy partiami) lub daty, w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego weszła w posiadanie Towaru (lub ostatniego Towaru ostatniego Towaru, w przypadku dostawy partiami). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane w dowolnej formie, np. pismem, faksem lub pocztą elektroniczną.
 2. Zamawiający może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, jednak skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe, wystarczy że Zamawiający powiadomi Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Zamawiającemu wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Zamawiającego w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności za pobraniem Zamawiający zobowiązany jest do podania Sprzedającemu numeru konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat związanych ze zwrotem, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.
 6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż to było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umowy: 
  • o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli; 
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; 
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej; 
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§8.  Reklamacje

 

 1. Reklamacje związane z realizacją zamówień złożonych w Sklepie powinny być składane e-mailowo – na adres: kontakt@fourdukes.pl, lub pisemnie na adres Sprzedającego:
 2.     Four Dukes
      Kościuszki 129
      34-600 Limanowa

 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania, włączając w to powiadomienie Zamawiającego o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 4. Sprzedający zaleca wskazanie w reklamacji szczegółowych przyczyn składanej reklamacji, w tym rodzaju stwierdzonej wady oraz daty
  i okoliczności jej stwierdzenia, jak również żądania Zamawiającego, w tym ewentualnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź obniżeniu ceny. Zawarcie w reklamacji powyższych danych jest zaleceniem Sprzedającego, a ich brak nie powoduje bezskuteczności reklamacji. 
 5. Sprzedający powiadomi Zamawiającego o wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem wiadomości e-mailowej lub pisemnie (stosownie do formy złożenia reklamacji). 
§9. Rękojmia

 

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, jeżeli Towar wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), przy czym wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Zamawiającemu. W przypadku, gdy Zamawiający jest Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Zamawiającego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;
  4. został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym
 3. Wada prawna występuje w przypadku gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Jeżeli Towar ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 5. Jeżeli Zamawiającym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 7. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Zamawiający może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 9. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego.
 10. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 11. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy Sprzedającemu.
 12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Zamawiającego Towar wadliwy w razie wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.
 13. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

§10. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Przedsiębiorców, dokonujących zakupu w Sklepie.
 2. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszego paragrafu z pozostałymi postanowieniami Regulaminu, w odniesieniu do Przedsiębiorców pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego paragrafu.
 3. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi, jak również wszelka inna odpowiedzialność Sprzedającego za Towar jest wyłączona. Zamawiający będący Przedsiębiorcą jest uprawniony do dochodzenia roszczeń wyłącznie w oparciu o gwarancję udzieloną przez producenta Towaru.
 4. W przypadku gdy określone uprawnienie jest w Regulaminie przyznane wyłącznie Zamawiającemu będącemu Konsumentem, uprawnienie takie nie przysługuje Zamawiającemu będącemu Przedsiębiorcą. W stosunku do Przedsiębiorców nie mają zastosowania w szczególności: § 7 oraz § 9 Regulaminu.
 5. Spory pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym będącym Przedsiębiorcą rozstrzyga sąd właściwy według siedziby Sprzedającego.
 6. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§11. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.fourdukes.pl w formie umożliwiającej jego pobranie i utrwalenie.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyć zamówień już złożonych, jak również nie będą w jakikolwiek sposób naruszać praw nabytych Zamawiających. Zmiany będą każdorazowo komunikowane poprzez zamieszczenie na stronie www Sklepu. Zmiana może być dokonana w związku ze zmianą oferty Sprzedającego, zmianą zasad dokonywania zakupów w Sklepie lub celem dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 3. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www Sklepu lub za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@fourdukes.pl, jak telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 722 035 888. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat z tytułu komunikowania się z nim przy użyciu środków porozumiewania na odległość.
 4. Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Konsumenci/Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz pod adresem polubowne.uokik.gov.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2022.